TBKTVN - Số 59+60 (Ngày 09+10/03/2018) - page 3

3
Thúâi sûå kinh tïë
Söë 59+60 Ngaây 9-10/3/2018
TheoöngTrêìnVùnChung,
Phoá
GiaámàöëcSúã
Y tïë
Haâ
Nöåi, Súã
Y tïë
Haâ
Nöåi àaä
thaânh lêåp2àoaânkiïím tra
do laänhàaåoSúã
Y tïë laâm
trûúãngàoaânvaâ
bùæt àêìu
kiïím tra tûâ
ngaây6/3
àïí
nêng
cao chêët lûúånghoaåt àöång cöng
taác dûúåc trongbïånhviïån, àùåc
biïåt laâ
hoaåt àöång cuãa caác nhaâ
thuöëc bïånhviïån. HiïånSúã
Y tïë
Haâ
Nöåi àangquaãn lyá
110nhaâ
thuöëc caác bïånhviïån cöng lêåp
cuãaHaâ
Nöåi vaâ caác bïånhviïån
cuãaTrungûúng, böå, ngaânh.
MYÄ
PHÛÚNG
Ngaây8/3, Cöng tyTNHH
Saãnxuêët vaâ
kinhdoanh
VINFAST, thaânhviïncuãa
TêåpàoaânVingroupcöng
böë
36mêîu thiïët kïë
choötö
doângxeàiïånvaâ
xeàöång
cúàöët trongcúä
nhoã tiïu
chuêínquöëc tïë.
Dûå
kiïënxe
àiïånvaâ
xe cúä
nhoã
VINFAST
seä ramùæt thõ trûúângvaâo cuöëi
nùm2019-nhanhhúndûå
kiïëngêìn1nùm. Theoàoá, 36
baãn thiïët kïë
phaác thaão, bao
göìm17mêîuxe àiïånvaâ
19
mêîuxe cúä
nhoã.
THANHHAÃI
Saáng8/3, taåi Haãi Phoâng,
Höåi Liïnhiïåpphuå
nûä thaânh
phöë töí
chûác lïî
kyã
niïåm108
nùmngaâyQuöëc tïë
phuå
nûä,
1978nùmcuöåckhúãi nghôa
Hai Baâ
Trûngvaâ traoGiaãi
thûúãngLïChênnùm2017.
Àêy laâ
nùm thûá
10, giaãi
thûúãngLïChênàûúåc töí chûác
nhùçmghi nhêån, tönvinh
nhûängàoánggoáp tñch cûåc cuãa
phuå
nûä thaânhphöë trong têët caã
caác lônhvûåc àúâi söëng. Nùm
nay, 10phuå
nûä tiïubiïíuàûúåc
nhêångiaãi thûúãngLïChên
nùm2017.
HOAÂNGQUYÏN
ViïånKïë toaáncöngchûáng
Anhvaâ
xûá
Wales (ICAEW)
cuângTrûúângSingapore
Polytechnic (SP) àaä
kyá
biïnbaãn thoãa thuêånhúåp
taácvúái caác trûúângàaåi hoåc
haângàêìu taåi Viïåt Nam.
Thoãa thuêånàem túái cho sinh
viïnViïåtNam cúhöåi hoåc têåp,
traoàöíi nghïì
nghiïåpvaâ
giao
lûuvùnhoáa cuâng caác sinh
viïnquöëc tïë taåi Singapore
tronghoåc kyâ
heâ. Àoá laâ
Àaåi
hoåcKinh tïë
quöëc dên, Hoåc
viïånNgênhaâng, Àaåi hoåcKinh
tïë
-Àaåi hoåcQuöëc giaHaâ
Nöåi,
Àaåi hoåcThûúngmaåi...
MYÄ
PHÛÚNG
Ngaây 8/3, SamsungVina
àaä chñnh thûác ramùæt
GalaxyS9 vaâ
S9+. Viïåt
Nam laâ
möåt trongnhûäng
thõ trûúângàêìu tiïn trïn
thïë
giúái vúái nhiïìu chûúng
trònhûuàaäi, àùåc quyïìn.
Camera trïn S9/S9+ coá khêíu
àöå keáp cho hònh aãnh sùæc neát
vaâ roä raâng ngay caã trong àiïìu
kiïån thiïëu saáng, cuâng vúái sûác
maånh àïën tûâ chûác nùng quay
video siïu chêåmSuper
Slow-mo bùæt nhûäng khoaãnh
khùæc chuyïín àöång trúã nïn
löång lêîy vaâ söëng àöång...
M.TUÁ
Tin telex
Trong giai àoaån 2013 –
2017, nùng suêët lao àöång
cuãa Tp.HCM gêëp 2,7 lêìn
nùng suêët lao àöång bònh
quên cuãa caã nûúác. Nùng
suêët phuåc vuå cuãa caán böå
cöng chûác, viïn chûác
quaãn lyá nhaâ nûúác thaânh
phöë cao gêëp 1,5 lêìn caã
nûúác. Trong khi àoá, mûác
lûúng bònh quên cuãa caán
böå, cöng chûác, viïn chûác
Tp.HCM hiïån coân thêëp hún
khaá nhiïìu so vúái thu nhêåp
bònh quên cuãa ngûúâi lao
àöång laâm viïåc trong khu
vûåc saãn xuêët.
KimOanh
Àêy laâ
möåt trong nhûäng nöåi
dung trong dûå thaão Àïì aán thñ
àiïímchi thunhêåp tùng thïmcho
caán böå, cöng chûác, viïn chûác
thuöåckhuvûåcquaãn lyá
nhaâ
nûúác,
töí chûác chñnh trõ, töí chûác chñnh
trõ - xaä höåi vaâ àún võ sûå nghiïåp
cöng lêåp do thaânh phöë quaãn lyá.
Theo dûå thaão àïì aán cuãa UÃy
ban nhên dên Tp.HCM, trong
giai àoaån2013–2017, nùng suêët
lao àöång cuãa thaânh phöë gêëp 2,7
lêìnnùng suêët laoàöångbònhquên
cuãa caã
nûúác.Nùng suêët laoàöång
phuåc vuå cuãa caán böå, cöng chûác,
viïn chûác quaãn lyá nhaâ nûúác
Tp.HCM cao gêëp 1,5 lêìn caã
nûúác, nhûng mûác lûúng bònh
quên cuãa caán böå cöng viïn chûác
coân thêëp hún khaá nhiïìu so vúái
thu nhêåp bònh quên cuãa ngûúâi
laoàöång laâmviïåc trongkhuvûåc
saãn xuêët. Mûác lûúng cú baãn
khöng àuã trang traãi chi phñ cuöåc
söëng khaá cao taåi caác àö thõ lúán
nïn khöng coá taác duång khuyïën
khñch caán böå, cöng chûác, viïn
chûác gùæn boá vúái khu vûåc nhaâ
nûúác, khoá thu huát nhên taâi, lao
àöång chuyïn mön kyä thuêåt cao
cöëng hiïën cho thaânh phöë.
Nghõ quyïët 54 cuãa Quöëc höåi
vïì thñ àiïím cú chïë, chñnh saách
àùåc thuâ phaát triïín Tp.HCM cho
pheáp thaânh phöë tùng thu nhêåp
tùng thïm cho caán böå, cöng
chûác, viïnchûác.Theodûå thaãoàïì
aán, hïå söë àiïìu chónh thu nhêåp
tùng thïm àïí thûåc hiïån cú chïë
àùåc thuâ taåi tûângàúnvõ tronggiai
àoaån 2018 – 2020 theo löå trònh.
Nùm 2018, töëi àa laâ 0,6 lêìn so
vúái tiïìn lûúng theo ngaåch bêåc,
chûác vuå; nùm 2019 töëi àa laâ 1,2
lêìn; nùm 2020 töëi àa laâ 1,8 lêìn.
Thúâi gian thûåc hiïån dûå kiïën tûâ
ngaây 1/4/2018 àïën ngaây
31/12/2020.
Quan àiïím nïu ra trong dûå
thaão àïì aán laâ traã
mûác thu nhêåp
phuâ húåp cho caán böå, cöng chûác,
viïn chûác trïn cú súã nùng suêët,
hiïåu quaã lao àöång trong khaã
nùng, phaåmvi cênàöëi nguöìn caãi
caách tiïìn lûúng cuãa thaânh phöë
nhùçm àaãm baão tûúng xûáng vúái
nùng suêët lao àöång, khuyïën
khñch, taåo àöång lûåc cho caán böå,
cöng viïn chûác cuãa thaânh phöë
àaáp ûáng töët hún yïu cêìu cöng
viïåc, goáp phêìn nêng cao hiïåu
quaã
hoaåt àöångquaãn lyá
nhaâ
nûúác.
Àöëi tûúång aáp duång àïì aán laâ caán
böå, cöng chûác, viïn chûác thuöåc
caác cú quan nhaâ nûúác, töí chûác
chñnh trõ, töí chûác chñnh trõ - xaä
höåi, àún võ sûå nghiïåp cöng lêåp,
caánböå
khöngchuyïn traáchúã
cêëp
xaä, phûúâng, thõ trêën cuãa thaânh
phöë
àûúåccúquancoá thêímquyïìn
àaánhgiaá laâ
hoaân thaânh töët nhiïåm
vuå trúã lïn.
Múái àêy, taåi Höåi nghõ phaãn
biïånxaä
höåi chodûå thaãoàïì aándo
UÃy ban Mùåt trêån Töí quöëc Viïåt
NamTp.HCM töí chûác, PGS.TS
Trêìn Hoaâng Ngên, Giaám àöëc
Hoåc viïånCaán böå
Tp.HCM àaánh
giaá, àïì aán seä taåo sûå phêën khúãi,
taåo thïm àöång lûåc vïì mùåt taâi
chñnhàïí
caánböå, cöngchûác, viïn
chûác àoáng goáp nhiïìu hún, laâm
viïåc töët hún, nêng cao hiïåu quaã
cöng viïåc. Thúâi gian qua, caán
böå, cöng chûác, viïn chûác taåi
Tp.HCM coá nùng suêët lao àöång
cao hún caã nûúác nhiïìu lêìn cuâng
aáp lûåc cöng viïåc cùng thùèng.
Tuy nhiïn, àiïìu quan troång laâ
phaãi àaánh giaá laåi àöåi nguä caán böå
cöngviïnchûácvïì
hiïåuquaã
cöng
viïåc, traánh sûå caâo bùçng.
Duâ Quöëc höåi cho pheáp tùng
ngay 1,8 lêìn nhûng dûå thaãomúái
àïì xuêët 0,6 lêìn cho nùm 2018
nhùçmxemxeát cênàöëi nguöìn lûåc
taâi chñnh cuãa thaânh phöë, àaánh
giaá viïåc tùng thïm coá taåo àöång
lûåc chonùng suêët laoàöång, hiïåu
quaã cöng viïåc cuãa àöåi nguä caán
böå, cöng chûác, viïn chûác vaâ raâ
soaát laåi cúchïë
khoaán trûúácàêy-
cú chïë lûúng hiïån nay, töí chûác
àaánh giaá vaâ phên loaåi caán böå àïí
mang laåi hiïåu quaã.
Theo öng Trêìn Hoaâng Ngên,
àiïìu lonhêët khöngphaãi giaâuhay
ngheâo maâ phaãi taåo ra sûå cöng
bùçng.Muöënvêåyphaãi chuêínhoáa,
möîi àúnvõ nïnxêydûång tiïuchñ
vïì àõnh lûúång, traánh bònh bêìu
theo caãm tñnh. Àöìng quan àiïím
naây, TS.Huyânh Thïë Du, giaãng
viïn Trûúâng Àaåi hoåc Fulbright
cuäng àïì nghõ, khöng nïn caâo
bùçng, tùng lûúng cho têët caã hún
140.000 caánböå, cöng chûác, viïn
chûác maâ têåp trung vaâo möåt söë
nhûäng ngûúâi laâm viïåc úã nhûäng
àiïím quan troång, taåo ra nuát thùæt.
Coân theo öng Nguyïîn Têët
Nùm, TrûúãngPhoângLaoàöång-
tiïìn lûúng, tiïìn cöng (Súã Lao
àöång, thûúng binh vaâ xaä höåi
Tp.HCM), nïn phên tñch thïm
cho tûâng àöëi tûúång, phaãi phên
loaåi caán böå àïí chi tùng thu húåp
lyá, taåo àöång lûåc laâm viïåc.
PGS.TS Voä Trñ Haão, cöng
taác taåiÀaåi hoåcKinh tïë
Tp.HCM
cho rùçng, tuy àïì aán nhùçm taåo
àöång lûåc laâm viïåc cho caán böå,
cöng chûác nhûng chûa taåo ra sûå
caånh tranh giûäa caác àún võ. Vò
vêåy, cêìn phên chia caác àún võ
thaânh phöë thaânh 3 nhoám theo
thaânh tñch cöng viïåc àïí aáp duång
àïënmûác tùng thu nhêåp cao nhêët
laâ 1,8 lêìn, chûá khöng chúâ àïën
nùm 2020 nhû àïì aán. Theo àoá,
nhoám àêìu seä àûúåc hûúãng mûác
thu nhêåp tùng thïm laâ 1,8 lêìn,
nhoám giûäa laâ 1,2 lêìn vaâ nhoám
cuöëi laâ 0,6 lêìn.
Tp.HCM thñ àiïím tùng thunhêåp cho cöng chûác:
Traánhcaâobùçngkhiàaánhgiaá
hiïåuquaã
cöngviïåc
Khöng tùnggiaá
baán leã
xùngdêìu
Ngaây 8/3, thöngbaáo tûâ liïn
Böå
CöngThûúng - Taâi
chñnh chobiïët, cúquannaây
quyïët àõnh khöngàiïìu
chónhgiaá
baán leã caácmùåt
haâng xùng, dêìu taåi kyâ
àiïìu
haânh cuângngaây. Thay vaâo
àoá, mûác chi Quyä
bònhöín
tùng trúã laåi 52-348 àöìng/lñt
(kg) tuyâ loaåi mùåt haâng.
n
Cuå thïí,mûác chiQuyä
vúái xùng
E5 RON 92 tùng thïm 104
àöìng/lñt, lïn mûác 704 àöìng/lñt;
dêìu hoaã coá
mûác chi nhiïìu nhêët
348 àöìng/lñt vaâ ñt nhêët laâ dêìu
madut 52 àöìng/kg... Nhû vêåy,
giaá baán xùng E5 RON 92 vêîn
giûä nguyïn 18.340 àöìng/lñt, dêìu
diesel laâ 15.760 àöìng/lñt, dêìu
hoaã 14.560 àöìng/lñt vaâ dêìu
madut 12.528 àöìng/kg. Taåi kyâ
àiïìu haânh lêìn naây cú quan quaãn
lyá vêîn chûa àûa ra caách tñnh giaá
cú súã xùngRON 95.
Tuy nhiïn, liïn böå àïì nghõ
caác doanh nghiïåp kinh doanh
xùng dêìu àêìu möëi chi sûã duång
Quyä bònh öín giaá vúái RON 95
mûác 80 àöìng /lñt, vúái lyá do “giaá
loaåi xùng naây tùng so vúái kyâ
àiïìu haânh trûúác 2,9 USD möåt
thuâng”.
LÏTRAÂ
Haâ
Nöåi dûå kiïën seä trûng
baây cöng khai möhònhmùåt
bùçngga ngêìmquaHöì
Gûúm (C9), tuyïënàûúâng
sùæt àö thõ söë 2, àoaånNam
ThùngLong - TrêìnHûng
Àaåoàïí lêëy yá kiïën cuãa nhên
dênnhùçmhoaân thiïån, súám
chöët phûúng aánquy hoaåch
àïí trònh caác cêëp coá thêím
quyïìnphï duyïåt.
n
Thúâi gian trûng baây tûâ 9 giúâ
saáng ngaây 9-31/3 taåi Trung
têm thöng tin vùn hoáa Höì
Gûúm, söë 2 Lï Thaái Töí, Hoaân
Kiïëm. Trong thúâi gian trûng
baây,BanQuaãn lyá
àûúâng sùætHaâ
Nöåi seä coá baân ghi nhêån yá kiïën
taåi chöî, àöìng thúâi tiïëp thu caác
àoáng goáp cuãa ngûúâi dên Thuã
àö caác chuyïn gia, nhaâ khoa
hoåc thöng qua email, khaão saát
trûåc tuyïën...
Theo thiïët kïë, ga ngêìmC9,
tuyïën àûúâng sùæt àö thõ söë 2,
àoaån Nam Thùng Long-Trêìn
HûngÀaåo àûúåc àïì xuêët àùåt taåi
võ trñ Km9+864,645, trong khu
vûåc khuön viïn cöng viïn Búâ
höì Hoaân Kiïëm. Nhaâ ga chñnh
àûúåc böë trñ ngêìm dûúái phöë
Àinh Tiïn Hoaâng, phêìn dûúái
Vûúânhoabúâ
höì
HoaânKiïëmcoá
kñch thûúác daâi 150m, röång
21,4m, sêu 17,45m vaâ coá 3
têìng (têìng trung chuyïín, têìng
thiïët bõ vaâ têìngke ga). Khoaãng
caách ngùæn nhêët tûâ thên ga C9
túái Höì Gûúm laâ khoaãng 10m,
túái tûúång àaâi Caãm tûã 81m, àïën
àïìn Baâ Kiïåu 83m, àïën Thaáp
Buát 36m, túái vûúân hoa tûúång
àaâi Lyá
Thaái Töí 120m.
Theo àaåi diïån Ban Quaãn lyá
Àûúâng sùæt àö thõHaâ
Nöåi, tuyïën
àûúâng sùæt àö thõ söë 2 àaä àûúåc
tñnh toaán àïí kïët nöëi töët vúái caác
tuyïën söë 1 vaâ 3. Cuå thïí, ga C8
cuãa tuyïën söë 2, taåi phöë Haâng
Àêåu seä tiïëp nhêån vaâ trung
chuyïín haânh khaách vúái tuyïën
söë 1 Ngoåc Höìi-Nhû Quyânh.
Ga C10 taåi khu vûåc phöë
Haâng
Baâi seä kïët nöëi vúái tuyïën söë 3
Nhöín-HoaângMai.
Vò vêåy, gaC9úã
giûäa coá tñnh
chêët kïët nöëi caã 3 tuyïën àûúâng
sùæt àö thõ trïn. Do àoá, ga C9
buöåc phaãi khöëng chïë võ trñ trïn
àûúâng Àinh Tiïn Hoaâng àïí
àaãm baão khoaãng caách giûäa ga
C9 àïën 2 ga coân laåi khöng quaá
1km, thuêån tiïån cho ngûúâi dên
di chuyïín, tiïëp cêån caã 3 tuyïën
àûúâng sùæt naây
ÀINHTÕNH
Quaãn lyá
Grab,
Ubernhû taxi
truyïìn thöëng
Ngaây 8/3, taåi cuöåchoåp vïì
sûãaàöíi Nghõ àõnh 86, Böå
trûúãngNguyïînVùnThïí
cho rùçng, Nghõ àõnh sûãaàöíi
phaãi àaãmbaãoàûúåc lúåi ñch
ngûúâi sûã
duång, àöìng thúâi,
phaãi cöngbùçngminhbaåch
giûäa caác loaåi hònh vêån taãi.
n
Böå trûúãng cho rùçng: Uber,
Grab hay taxi truyïìn thöëng thò
baãn chêët laâ nhû nhau. Nïëu
Grab vaâ Uber chêëp nhêån hoaåt
àöång chõu sûå quaãn lyá nhû taxi
truyïìn thöëng thò Böå GTVT
àöìng yá. Nïëu khöng chêëp haânh
nghiïm thò múâi ra khoãi Viïåt
Nam. Ngay sau khi ban haânh
Nghõ àõnh múái thay thïë Nghõ
àõnh86 thò seä
kïët thuác thñ àiïím
Grab vaâ
Uber theoÀïì aán 24.
Baâ Phan Thõ ThuHiïìn, Phoá
Töíng cuåc trûúãng Töíng cuåc
Àûúâng böå
Viïåt Nam cho biïët:
trûúác àêy coá nhiïìu tranh caäi vïì
viïåc àõnh danh Uber, Grab
nhûng túái àêy, Töíng cuåc seä
thöëng nhêët troång dûå thaão àûa
Uber, Grabvaâohoaåt àöång taxi.
Laái xe Uber, Grab seä àûúåc
quaãn lyá nhû taxi truyïìn thöëng.
TÕNHTRÑ
Haâ
Nöåi trûngbaâyga taâuàiïånngêìm
söë
2 lêëyyá
kiïënngûúâidên
Theodûå thaãoàïì
aán, hïå
söë
àiïìuchónh thunhêåp
tùng thïmàïí thûåchiïåncúchïë
àùåc thuâ taåi tûâng
àúnvõ tronggiai àoaån2018–2020 theo löå trònh.
Nùm2018, töëi àa laâ
0,6 lêìnsovúái tiïìn lûúng theo
ngaåchbêåc, chûácvuå; nùm2019 töëi àa laâ
1,2 lêìn;
nùm2020 töëi àa laâ
1,8 lêìn. Thúâi gian thûåchiïåndûå
kiïën tûâ
ngaây1/4/2018àïënngaây31/12/2020.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook